درباره دانشکده فنی درباره دانشکده فنی

قطب علمی فناوری معماری با دو رویکرد عمده ایجاد حلقه ارتباط صنعت و دانشگاه و  توسعه آموزش‌های تخصصی فناوری معماری در سطح ملی و بین‌المللی فعالیت گسترده‌ای دارد.